Projekty EU

Lesní správa Rožnov se aktivně snaží smysluplně využívat možností čerpání dotačních prostředků EU. Ve fázi realizace jsou aktuálně tři projekty spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj. Z operačního programu životní prostředí čerpáme dotační prostředky na projekty Podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech CHKO a EVL Beskydy v oblasti Veřovických vrchůPodpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech EVL Beskydy na revíru Rožnov a Obnova přirozených lesních společenstev v nejvyšších polohách Veřovských vrchů v EVL Beskydy. Společným jmenovatelem akcí je obnova odumírajících smrkových porostů listnatými dřevinami a jedlí a jejich následná ochrana. Podobné zaměření má i projekt Spoločne za predchadzanie zhoršovaniu stavu lesných ekosystemov spolufinancovaný v rámci programu Interreg V-A-SK-CZ spolufinancovaný v rámci programu Interreg V-A-SK-CZ. Partnerem v tomto projektu nám jsou Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, konkrétně OZ Žilina. Celkové způsobilé výdaje všech těchto projektů přesahují částku 32 mil. přičemž předpokládaná dotace EU činí asi 28 mil. Kč. Další projekty obdobného charakteru pro aktuální programové období jsou ve fázi příprav.