Projekty EU

Lesní správa Rožnov se aktivně a smysluplně snaží využívat možností čerpání dotačních prostředků EU.

Ukončeny máme čtyři projekty spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj, operační program životní prostředí konkrétně Podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech CHKO a EVL Beskydy v oblasti Veřovických vrchůPodpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech EVL Beskydy na revíru RožnovObnova přirozených lesních společenstev v nejvyšších polohách Veřovských vrchů v EVL Beskydy a Výsadba a podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech Velkého Javorníku Kyčery. Společným jmenovatelem akcí byla obnova odumírajících smrkových porostů listnatými dřevinami a jedlí a jejich následná ochrana. Uvedené projekty jsme úspěšně zrealizovali v období 2018-2023.

Podobné zaměření měl i projekt Spoločne za predchadzanie zhoršovaniu stavu lesných ekosystemov spolufinancovaný v rámci programu Interreg V-A-SK CZ . Partnerem v tomto projektu nám byly Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, konkrétně OZ Žilina. Realizační fáze projektu probíhala v období 2021-2022. S Lesy Slovenské republiky máme dále v přípravě projekt Prírode blízke riešenia pre adaptáciu lesov na zmenu klímy. Tento projekt zahrnuje opatření ve výchově lesních porostů a některá technická opatření pro zadržování vody v lesních porostech s předpokladem realizace v letech 2024-2026.

Další možností čerpání prostředků EU na hospodaření v lesích pro nás představuje program rozvoje venkova. Z tohoto programu jsme v rámci operace Obnova lesních porostů po kalamitách realizovali v období 2021-2023 projekt Obnova porostů na Lesní správě Rožnov pod Radhoštěm I. Zakázkou na tento projekt se nám podařilo zalesnit cca 25 ha původně smrkových porostů poškozených suchem. V prvních fázích realizace dále máme projekt s obdobným zaměřením a názvem Obnova chřadnoucích smrkových porostů na LHC Rožnov p. R., který by měl obdobně řešit obnovu na ploše cca 55 ha a jeho dokončení plánujeme do konce roku 2025.