Charakteristika lesní správy

Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm je organizační jednotkou podniku Lesy České republiky, s.p. Vznik lesní správy se datuje k 1.7.1992, kdy se v rámci transformace lesního hospodářství vyčlenila z bývalého Lesního závodu Rožnov pod Radhoštěm. Od začátku roku 2007 až dosud má lesní správa sídlo na adrese Láň 2461, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Lesní správa ke dni 1.1.2022 vykonává přímou správu státního lesa na LHC Rožnov pod Radhoštěm a na části LHC Prostějov (celkem 11 220 ha PUPFL).

Uvnitř území, spravovaného Lesní správou Rožnov pod Radhoštěm, se nachází řada samostatných lesních majetků měst, obcí, lesních družstev, singulárních spolků a fyzických osob. Pro velkou část z nich zajišťuje lesní správa Rožnov výkon odborné správy lesa dle § 37 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích (cca 7200 ha PUPFL tohoto výkonu).

LHC Rožnov pod Radhoštěm

Území LHC leží svojí severovýchodní polovinou v Moravskoslezských Beskydech s nejvyššími vrcholy Čertův mlýn 1206 m n.m. a Radhošť 1129 m n.m. Jižní část LHC spadá do Hostýnsko-Vsetínské hornatiny s nejvyšším bodem Vysoká 1024 m n.m. Mezi hřebeny Moravskoslezských Beskyd a Vsetínských vrchů leží Rožnovská brázda, která v severozápadním okraji LHC přechází do Valašskomeziříčské kotliny.  Z hlediska dřevinné skladby nadále dominují smrková hospodářství, v postkalamitních lokalitách je patrná změna druhové skladby ve prospěch listnatých dřevin (BK, DB, KL, LP, atd.) a ostatních jehličnatých (JD, MD, BO).

 LHC Prostějov

Spravované území se zcela odlišuje přírodními podmínkami – jedná se o lesní porosty, které z hlediska vertikálního začlenění spadají do 1.-4. LVS (nadmořská výška 250-450 m.n.m.), čemuž odpovídá druhová skladba lesních porostů. Dominantní zastoupení zaujímají listnaté porosty (DB, JS, LP), po průběhu kůrovcové kalamity na východní části tohoto LHC je převládající dřevinou BK s příměsí ostatních listnatých dřevin a zejména kvalitního MD – nalezneme zde zvláštní ekotyp tzv. Paršovický modřín.

Obr. Působnost LS Rožnov pod Radhoštěm