Hromadné sportovní akce v lesích

Les vedle produkce dříví plní i celou řadu dalších hodnot, jejichž význam je často nedoceňován. Jedním z těchto mimoprodukčních přínosů je i tzv. rekreační funkce lesa zahrnující celou škálu aktivit spojených s trávením volného času v lesním prostředí jako například pěší i cykloturistiku, sběr hub, myslivost, běh na lyžích, orientační běh a další, nově například geocaching či dogtreking. Lesní zákon případně zákon o ochraně přírody dává relativně málo omezení pro tyto činnosti, jsou-li provozovány individuálně, neorganizovaně. Naopak v případě pořádání hromadných organizovaných akcí v lese je potřeba dostát ustanovením § 20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. Základním předpokladem je souhlas orgánu státní správy lesů, zpravidla příslušného úřadu obce z rozšířenou působností, který bude vždy vyžadovat stanovisko vlastníka lesů, v případě státního lesa souhlas příslušné organizační jednotky státního podniku LČR, s.p.

V rámci našeho podniku je postup povolování běžeckých, cyklistických a jiných sportovních akcí ujednocen vnitřními předpisy. Pro organizátory to znamená v první fázi požádat lesní správu o povolení akce. Žádost musí minimálně obsahovat následující údaje:

  • Specifikace (běh, lyže, horská kola apod.)
  • Trasa – nejlépe zákres v mapě s případným popisem a záměr značení trasy (dočasné značení)
  • Účast – maximální počet
  • Přesný termín
  • Odpovědná osoba pořadatele včetně kontaktů (adresa, telefon, email)
  • Další údaje – např. požadavek na dopravní obsluhu pro případné vystavení výjimek ze zákazu vjezdu

Žádost lesní správa posoudí a stanoví podmínky pro konání akce. V případě akcí většího rozsahu, které zasahují na území více lesních správ, bude žádost postoupena na oblastní, případně podnikové ředitelství. Zde se také posuzují všechny motoristické podniky pořádané ve státním lese. Žádosti prosím doručte na lesní správu v dostatečném předstihu před termínem konání.

Obecně platí, že není snahou lesní správy podobným podnikům bránit. Důvodem odmítnutí může být například termínová kolize s jinou sportovní akcí, vážné provozní důvody (zpracování kalamity v místě konání nebo soustředěné opravy lesních cest), ale třeba také špatné zkušenosti s organizátory, kteří v minulosti nedodrželi stanovené podmínky. Stanovisko lesní správy se poskytuje bezplatně).

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Anetu Kneislovou, tel.: 724 623 945, e-mail: aneta.kneislova@lesycr.cz, technika LS.